Privatperson

Information om Spendrups Bryggeriaktiebolags behandling av personuppgifter avseende privatperson.

Bakgrund

Den webbplats du besöker (och den webbplats som länkade dig hit) tillhör Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr. 556079-6871, ”oss” eller ”vi”). När du besöker våra webbplatser eller interagerar med oss på annat sätt kan vi komma att samla in och behandla person­uppgifter om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av Person­uppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", som inrymmer alla åtgärder som involverar Personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, tillgång, användning, över­föring och radering av Personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslag­stiftning" betyder vid var tid gällande lagstiftning, förord­ningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på oss, inklusive Europa­parlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, den s.k. GDPR.

"Personuppgifter" betyder all information som är hänförlig till en identifie­rad eller identifierbar fysisk person.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om din enhet (t.ex. dator eller smartphone) när du besöker våra webbplatser. Eftersom din IP-adress därmed kan behandlas kan detta utgöra personuppgiftsbehandling. För mer information om vilka cookies vi använder och hur, se vår information om användning av cookies på www.spendrups.se/cookies. 

Ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter

Hantera ärenden via vår konsumentkontakt

Som konsument hos oss kan du kontakta vår konsumentkontakt, för att t.ex. ställa frågor, lämna synpunkter på våra produkter eller reklamera produkter som tillhandahålls av oss. Om du väljer att nyttja denna funktion kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att utreda, hantera och besvara ditt ärende. Personuppgifter som vi kan komma att behandla för dessa ändamål är: 

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter du uppger
 • Om ärendet involverar utbetalning av pengar, dina kontouppgifter
 • Eventuella Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara ditt ärende.

Tillhandahålla dig information och marknadsföring via nyhetsbrev

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. För nyhetsbrev samarbetar vi ofta med en tjänsteleverantör som därmed fungerar som personuppgiftsbiträde. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:    

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Öppnings- och klickfrekvens

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen och att förbättra prenumera­tions­tjänsten.  

Hantera ansökan om tjänst

Om du söker arbete hos oss kommer vi behandla dina Personuppgifter för att utvärdera din ansökan och hantera den aktuella tjänstetillsättningen. Om du samtycker till det så kan vi också spara dina Personuppgifter för att hantera eventuella framtida tjänstetillsättningar. Den tjänst vi använder för att hantera rekryteringar tillhandahålls av Teamtailor AB, som därmed fungerar som personuppgiftsbiträde. 

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information som du uppger i ditt CV
 • Information som du uppger i ditt personliga brev
 • Resultat av eventuella tester som genomförs i samband med rekryteringen

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera den aktuella tjänstetillsättningen och, i förekommande fall, ditt samtycke.

Hantera besök på event och på våra anläggningar

Om du anmäler dig till eller besöker något event som vi arrangerar eller besöker någon av våra anläggningar kommer vi behandla dina personuppgifter för att planera och genomföra eventet och ditt besök. På vissa event kan fotografering förekomma. Då informeras du särskilt om det och om den lagliga grunden för det.

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om vilket event eller vilken anläggning du besöker
 • Eventuella kostpreferenser du anger

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse av att hantera eventet och ditt besök. 

Hantera tävlingar

Vi arrangerar ibland tävlingar med anknytning till våra varumärken och produkter. Om du deltar i en tävling kommer vi behandla dina Personuppgifter för att genomföra tävlingen och utse och tillkännage vinnare. Om annan behandling tillkommer (t.ex. användning av ditt tävlingsbidrag) så informeras du särskilt om det och kan tillfrågas om samtycke. 

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Ditt tävlingsbidrag

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse av att genomföra och hantera tävlingen och, i förekommande fall, ditt samtycke. 

Hantera och besvara övriga kontakter med dig

Om du väljer att kontakta oss via t.ex. e-mail eller telefon kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att hantera och besvara din kontakt. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:  

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefon
 • E-postadress
 • Eventuella Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera och besvara din sponsringsförfrågan. 

Försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan dig och oss. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet 

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

Bevarandetid

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen angivna i denna information om behandling av personuppgifter, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar. Detta innebär oftast att vi sparar dina Personuppgifter till dess att (i) vi inte längre har en pågående kundrelation till dig, (ii) rättsliga skyldigheter som vi är föremål för har uppfyllts (såsom skatt- och bokföringsskyldighet), samt (iii) i övrigt lämpliga bevarandetider har iakttagits.   

Överföring av Personuppgifter och anlitande av biträden

Koncernbolag

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med följande bolag inom vår koncern:

 • Gotlands Bryggeri AB (556467-5055)
 • Spring Wine & Spirits AB (556019-2055)
 • Omaka AB (559170-5313)

Ändamålet är att kunna tillhandahålla ovan beskrivna tjänster och varor. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna dela uppgifterna med våra koncernbolag.

Vi agerar också i flera avseenden personuppgiftsbiträde åt våra dotterbolag. Vi gör då det i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och det biträdesavtal som vi har ingått med dem.

Övriga mottagare

För viss personuppgiftbehandling anlitar vi personuppgiftsbiträden. Vi gör då det i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och de biträdesavtal som vi har ingått med dem.

Önskar du information om vilka mottagare som kan komma att behandla dina Person­uppgifter, kontakta oss. Vi ger aldrig bort eller säljer dina Personuppgifter till tredje part.

Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES-området

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området är föremål för lämpliga skydds­åtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan få en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.     

Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig till­gång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har alltså lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter och den nivå av känslighet som är kopplad till Person­uppgifterna.  

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofull­ständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär register­utdrag mer än en gång per år enligt vår vid var tid gällande prislista.

Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av dina skäl, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering enligt ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information: 

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att få dina Personuppgifter på ett vanligt förekom­mande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina Personuppgifter enligt vår vid var tid gällande prislista. 

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förut­sättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Spendrups Bryggeriaktiebolag
Att: GDPR
Org. nr. 556079-6871
Box 45140
104 30 Stockholm