Spendrups visselblåsarfunktion

Spendrupskoncernens verksamhet ska alltid bedrivas på ett etiskt sätt och vårt ansvarstagande ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi accepterar inte korruption, trakasserier eller andra allvarliga oegentligheter.

I Spendrupskoncernen ingår bland annat dotterbolagen Omaka AB, Gotlands Bryggeri AB, Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB och Grythyttans Glöggfabrik. Den centrala visselblåsarkanalen har upprättats för dig som arbetar på ett av Spendrupskoncernens dotterbolag, är tidigare anställd i Spendrupskoncernen, är eller har varit leverantör, samarbetspartner eller någon annan intressent åt något av bolagen inom Spendrupskoncernen.

Du som är anställd eller uppdragstagare i Spendrups Bryggeriaktiebolag hänvisas istället till den interna visselblåsarkanalen, mer om detta kan du läsa här.

Vad du kan rapportera

Genom vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om misstänkta brott eller andra allvarliga oegentligheter vilka begåtts av en person i nyckelposition eller med ledande ställning inom Spendrupskoncernen. Detta kan till exempel vara:

  • korruption, t.ex. givande och tagande av muta,
  • ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott,
  • mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier, och
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen

Hur du rapporterar

Du kan lämna din rapport på report.whistleb.com/spendrups genom att följa instruktionerna på rapporteringssidan. Du väljer själv om du vill vara anonym. Du behöver uppge information om det inträffade och vilken person i nyckelposition eller med ledande ställning inom Spendrupskoncernen det gäller.

Visselblåsarfunktionen tillhandahålls av en extern part, WhistleB (Whistleblowing Centre AB) och inkomna rapporter tas emot och hanteras av Wistrand Advokatbyrå. Wistrand Advokatbyrå avgör om det du rapporterat ska skickas vidare till Spendrups complianceansvarige bolagsjurist eller till HR-direktören. Spendrups representant som tar emot informationen kommer undersöka ärendet för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.

Du kan läsa mer om Spendrupskoncernens centrala visselblåsarkanal, inklusive information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med visselblåsning, här.