Spendrups visselblåsarfunktion

Spendrups verksamhet ska alltid bedrivas på ett etiskt sätt och vårt ansvarstagande ska genomsyra hela företaget. Vi accepterar inte korruption, trakasserier eller andra allvarliga oegentligheter.

Därför möjliggör vi för såväl interna som externa intressenter att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden via vår visselblåsarfunktion. Ju fortare vi får kännedom om ett problem desto bättre kan vi vidta lämpliga åtgärder, förebygga risker och begränsa skadorna för våra medarbetare och andra intressenter.

Vad du kan rapportera

Genom vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du misstänker att en person i nyckelposition eller med ledande ställning inom Spendrups-koncernen har begått allvarliga oegentligheter eller orsakat missförhållanden. Detta kan till exempel vara:     

  • Korruption, t.ex. givande och tagande av muta, att person i nyckelposition eller med ledande ställning utnyttjar sin position för att uppnå en otillbörlig fördel
  • Ekonomisk brottslighet, t.ex. bokföringsbrott
  • Mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier
  • Allvarliga miljöbrott
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen

Hur du rapporterar

Du kan lämna din rapport på report.whistleb.com/spendrups genom att följa instruktionerna på rapporteringssidan. Du väljer själv om du vill vara anonym. Du behöver uppge information om det inträffade och vilken person i nyckelposition eller med ledande ställning inom Spendrups-koncernen det gäller.

Visselblåsarfunktionen tillhandahålls av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Centre AB (”WhistleB”) och inkomna rapporter tas emot och hanteras av Wistrand Advokatbyrå. Wistrand Advokatbyrå avgör om det du rapporterat ska skickas vidare till Spendrups chefsjurist eller HR-direktör. Spendrups representant som tar emot informationen kommer undersöka ärendet för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.

Om du väljer att uppge dina personuppgifter kommer dessa behandlas i enlighet med GDPR. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla visselblåsarfunktionen, efter en intresseavvägning.

Du kan läsa mer på www.spendrups.se/personuppgifter i länken för leverantörer och andra samarbetspartners.