Våra leverantörer

Så arbetar vi med att säkerställa goda villkor i hela värdekedjan

Spendrups använder ett leverantörsbedömningssystem för att säkra att våra krav när det gäller produkter, tjänster, lagar, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och livsmedelssäkerhet uppfylls. Vilka leverantörer som ska genomgå en sådan bedömning beslutas utifrån fastställda kriterier.

En förutsättning för att sälja och leverera produkter och tjänster till Spendrups är att våra leverantörer följer gällande lagstiftning i länderna där de är verksamma. Och ett grundkrav i vår uppförandekod för alla leverantörer, som finns som en bilaga till avtalet, är att leverantören respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, inklusive FN:s barnkonvention och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi kräver också att våra leverantörer har rutiner som säkerställer att deras underleverantörer i sin tur uppfyller samma lagkrav som de själva.